Informace o zpracování osobních údajů

Firma Envicomp s.r.o., Hrnčíře 969, Ledeč nad Sázavou, 584 01, IČO: 49815296, vedená u RS v Hradci Králové pod spisem C 5178, je správcem (dále jen „Správce“) osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

1. Účel zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních zejména pro tyto účely:

 1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 2. jednání o smluvním vztahu
 3. plnění smlouvy
 4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 5. archivnictví vedené na základě zákona
 6. výběrová řízení na volná pracovní místa
 7. plnění zákonných povinností ze strany správce
 8. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

2. Zdroj získání osobních údajů

 1. přímo od subjektů údajů (osobně, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 2. obchodní partneři
 3. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 GDPR některý z následujících důvodů:

 • Souhlas udělený subjektem osobních údajů pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, vztahující se na správce
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Kategorie příjemců, místa zpracování a způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá zejména na těchto místech:

 • Sídlo Správce: Hrnčíře 969, 584 01, Ledeč nad Sázavou

Osobní údaje jsou do cizích zemí předávány pouze na základě písemného souhlasu subjektu osobních údajů.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

6. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Subjekt osobních údajů může u správce vymáhat svá práva a Správce je povinen žádost bez zbytečného odkladu zpracovat.

Subjekt osobních údajů má možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní místo pro oblast ochrany osobních údajů

Envicomp s.r.o., Hrnčíře 969, 584 01, Ledeč nad Sázavou

Telefonický kontakt: 569 729 615

Emailový kontakt: envicomp@envicomp.cz

Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedenou kontaktní osobu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 6 této směrnice. Kontaktní osoba je při plnění svých úkolů povinna zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které ji budou zpřístupněny.

Information about personal data processing

Envicomp s.r.o., Hrnčíře 969, Ledeč nad Sázavou, CZ584 01, VAT: CZ49815296, is a Controller of personal data in the sense of article 4 paragraph 6 of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (General Data Protection Regulation)

1. Purpose of processing personal data

As part of providing its activities, the Controller of personal data performs in particular for the following purposes:

 1. purposes contained within the data subject's consent
 2. negotiations on a contractual relationship
 3. performance of the contract
 4. the protection of the rights of the Controller, the recipient or other persons concerned (eg. recovery of claims by the Controller)
 5. archiving under the law
 6. job vacancies
 7. the statutory obligations on the part of the trustee
 8. protection of the vital interests of the data subject

2. Source of personal data acquisition

 1. Subject of personal data (in person, e-mails,phone calls, chat, website, contact form on website, social media, business cards etc.)
 2. Business partners
 3. Publicly accessible registers, lists and records (eg. business register, trade register, land register, public telephone directory, etc.)

3. Legal base for data processing

Legal base for personal data processi is by article 6 par. 1 GDPR one of the following reasons:

 1. the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
 2. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
 3. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
 4. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
 5. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
 6. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

4. The period of personal data processing

Personal data are processed only for the necessary time, which is individual for individual processing purposes. Upon this period, personal data will be liquidated or retained for a period of time as defined by the applicable Storage and Disposition Schedule, issued in accordance with Czech Republic Act No. 499/2004 Sb., On archiving and filing services. Administrator is under the jurisdiction of Czech law.

5. Categories of recipients, place of processing and processing methods

The processing of personal data takes place in the following places:

 • Hrnčíře 969, CZ-58401, Ledeč nad Sázavou, Czech Republic

Personal data are transferred to foreign countries only on the basis of the written consent of the personal data subject.

The processing takes place via computer technology, and manually to personal data in paper form, with all the security policies for managing and processing your personal information. For this purpose, the Controller has adopted technical and organizational measures to ensure the protection of personal data, in particular measures to prevent unauthorized or accidental access to personal data, alteration, destruction or loss, unauthorized transmission, unauthorized processing, and other misuse of personal data. All entities to which personal data may be made available respect the privacy rights of data protection entities and are required to comply with applicable privacy laws.

6. Rights of personal data subjects

Personal data subjects have following rights:

 • right to access
 • right to rectification
 • right to erasure
 • right to restriction of processing
 • right to data portability
 • right to object and automated individual decision-making

The personal data subject may enforce its rights with the Administrator, and the Administrator is obliged to process the request without undue delay.

The personal data subject has the possibility to contact directly the Supervisory Authority, the Personal Data Protection Office in Czech Republic.

7. Contact point for personal data protection

Administrator's Office: Envicomp s.r.o., Hrnčíře 969, 584 01, Ledeč nad Sázavou, Czech Republic

Phone contanct: +420 569 729 615

E-mail: envicomp@envicomp.cz

Data subjects may contact the above contact person in all matters relating to the processing of their personal data and the exercise of their rights under point 6 of this Directive. The contact person shall be required to observe confidentiality in the performance of its duties and to ensure the confidentiality of the information made available to it.